;

Mediation

;

Alimentatieberekening

;

Budgetcoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTERS ALIMENTATIE & MEDIATION

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en de werkzaamheden die daarmee samenhangen van W.P.M. Richters-Maas, h.o.d.n Richters Alimentatie & Mediation. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.richters-alimentatie.nl.
 2. Richters Alimentatie & Mediation is te allen tijde bevoegd om de opdracht op elk moment, met inachtneming van een redelijke termijn, op te zeggen.
 3. Richters Alimentatie & Mediation biedt alimentatieberekeningen met de daarbij behorende uitleg aan zowel zakelijke cliënten als aan particulieren. Tevens begeleidt Richters Alimentatie & Mediation partijen die in conflict zijn middels mediation
 4. .Kosten welke uit hoofde van de opdracht aan derden worden voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden aan hem in rekening gebracht.
 5. Alvorens derden worden ingeschakeld zal dit zo mogelijk in overleg gaan met de opdrachtgever waarbij de vereiste zorgvuldigheid zal worden betracht. Richters Alimentatie & Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden en evenmin voor schade als gevolg van het gebruik van apparatuur, software, informatie, zaken of handelingen van derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 7. Richters Alimentatie & Mediation is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Mocht aansprakelijkheid worden vastgesteld, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering maar de aansprakelijkheid van Richters Alimentatie & Mediation wel definitief is komen vast te staan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak maar nooit meer dan € 5,000-.
 8. Klachten over de werkzaamheden van Richters Alimentatie & Mediation of de declaratie dienen op straffe van verval van ieder recht binnen 14 dagen schriftelijk te worden voorgelegd aan Richters Alimentatie & Mediation.
 9. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren na verloop van een jaar na aanvang van de dag die volgt op de dag waarop opdrachtgever met de schade en met Richters Alimentatie & Mediation als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden of redelijkerwijs kon zijn geworden.
 10. Het honorarium wordt berekend op basis van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het gebruikelijk gehanteerde uurtarief per tijdseenheid. Deze tijdseenheid is telkens minstens vijf minuten.
 11. Onverminderd het recht een voorschot op het honorarium te factureren worden declaraties maandelijks verstuurd. De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan of zoveel eerder als is overeengekomen. Bij te late betaling kunnen de werkzaamheden per direct worden opgeschort of beëindigd.
 12. Indien niet binnen genoemde 14 dagen is betaald is de wettelijke rente per maand verschuldigd over het uitstaande factuurbedrag. Naast de verschuldigde hoofdsom en de daarboven verschuldigde rente zijn eveneens de werkelijke, volledige door of vanwege Richters Alimentatie & Mediation gemaakte incasso- en proceskosten verschuldigd.
 13. Het opgebouwde dossier tijdens uitvoering van de opdracht wordt gedurende minimaal zeven jaar na afsluiten van de opdracht bewaard, waarna Richters Alimentatie & Mediation bevoegd is de inhoud van het dossier te vernietigen.
 14. Op de rechtsverhouding tussen cliënten en Richters Alimentatie & Mediation is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant is bevoegd.