palPer 1 januari 2015 is de belastingwetgeving voor wat betreft echtscheidingen gewijzigd. Voor gescheiden ouders is de belangrijkste wijziging dat betaalde kinderalimentatie niet meer aftrekbaar is van de belasting. Er kunnen dan ook wijzigingen optreden in het inkomen van zowel de ouder die alimentatie betaalt als de ouder die alimentatie ontvangt. Deze wijziging kan een reden zijn om niet alleen de kinderalimentatie, maar ook de partneralimentatie te wijzigen.

Op de eerste plaats de vraag: Wat is nu eigenlijk partneralimentatie?
Als mensen gaan scheiden moeten ex-partners na de echtscheiding zelfstandig en elk apart in hun levensonderhoud voorzien. Als één van beide partners na de echtscheiding niet genoeg inkomen heeft om van te leven is de andere ex-partner verplicht bij te dragen in de kosten. Dit heet dan partneralimentatie. Ook als er geen kinderen zijn kan het dus zijn dat de éne partner moet bijdragen in het levensonderhoud van de ander. Alimentatie is een recht – en een plicht – voor stellen die getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden.

Vervolgens: Hoe wordt deze alimentatie berekent en wat is indexering van alimentatie?
Uiteraard is mogelijk om in onderling overleg de hoogte van de partneralimentatie te bepalen. Omdat het moeilijk kan zijn precies te overzien hoe je inkomen er in de nieuwe situatie uitziet, kun je dat ook samen met een specialist op het gebied van alimentatieberekeningen doen. Deze maakt gebruik van de zogenaamde Tremanormen, dat zijn normen die vastgesteld zijn door de gezamenlijke rechtbanken in Nederland en die jaarlijks worden geactualiseerd.

Komen jullie er samen, of met de hulp van een specialist niet uit, dan kan uiteindelijk de rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen.

Er wordt bij de eerder genoemde Tremanormen gekeken naar de behoefte van de partner met de minste inkomsten en de draagkracht van de partner met het meeste inkomen. Bij de berekening van de behoefte wordt niet alleen gekeken naar wat je minimaal nodig hebt om van te leven; ook de levensstandaard die je had toen je getrouwd was speelt een rol. Als jullie samen een heel goed inkomen hadden toen je nog samen was, dan wordt er bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie van uitgegaan dat de ontvangende partner min of meer op het zelfde niveau moet kunnen verder leven.
Jaarlijks wordt de hoogte van de afgesproken partneralimentatie geïndexeerd. Voor 2015 bedroeg deze indexering 0,8 {9cd5c13717b5b1fa6020ed21c3a0de0542d69705d02f691a51f6c92e86f30b56}.

Hoelang duurt de betaling van partneralimentatie?
Momenteel is vastgelegd in de wet, dat de betaling van partneralimentatie maximaal 12 jaren duurt voor ex-partners met kinderen. Wanneer er geen kinderen zijn duurt de partneralimentatie 12 jaar voor stellen, die langer dan 5 jaar getrouwd waren, of een geregistreerd partnerschap hadden voor ze gingen scheiden. Is de periode minder dan 5 jaar, dan duurt de alimentatie net zolang als het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft geduurd.
De alimentatie kan eerder ophouden als één van de partners opnieuw trouwt of gaat samenwonen, of als de partner die alimentatie ontvangt zelf zoveel gaat verdienen dat de alimentatie niet meer nodig is. Ook bij overlijden stopt de partneralimentatie.
Overigens is het niet onmogelijk dat de regels omtrent partneralimentatie in de toekomst wijzigen; een aantal politieke partijen wil juist de duur van partneralimentatie verkorten naar een periode van rond de 5 jaren.

Tenslotte: Wat kun je doen als je ex-partner niet (meer) betaalt?
Het kan voorkomen dat je ex-partner, om wat voor reden dan ook de partneralimentatie niet meer betaalt of veel te laat betaalt. Net zo als bij kinderalimentatie, kun je dan een beroep doen op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • De alimentatie moet vastgesteld zijn door de rechter / of vastgelegd zijn in een notariële akte.
  • De achterstand moet minimaal één maand zijn.
  • De achterstand moet niet meer zijn dan 6 maanden (wacht dus niet te lang met het inschakelen van het bureau!)
  • De achterstand moet meer dan € 10 zijn.

Het LBIO kan de partneralimentatie voor je innen en dan aan jou uitbetalen. Ze kunnen als dat nodig is, beslag leggen op het inkomen van je partner.
Als je partner in het buitenland woont, kan het LBIO je wel ondersteunen, maar uiteindelijk moet een bureau in het land waar je partner woont, de partneralimentatie innen. Of dat lukt hangt af of dat land internationale verdragen heeft ondertekend, die wereldwijd dergelijke zaken regelen.

Dient de partneralimentatie gewijzigd te worden gelet op de wijzigingen vanaf 1 januari 2015?
Deze vraag is niet zo 1, 2, 3 te beantwoorden. In principe verandert er voor wat betreft de partneralimentatie niets, dit in tegenstelling tot de kinderalimentatie. Wel kan het inkomen van de ontvangende of betalende ouder wijzigen door deze wijzigingen in de belastingwetgeving.

Willen jullie weten of het in jullie geval nodig is om de hoogte van de partneralimentatie aan te passen? Neem contact met mij op voor het maken van een herberekening van de ten tijde van de echtscheiding vastgestelde partneralimentatie. Vervolgens kunnen we dan samen bezien of een eventuele aanpassing voor jullie van toepassing is.