BijstandsverhaalAfzien van partneralimentatie
Tijdens de echtscheidingsprocedure bestaat de mogelijkheid om af te zien van je recht op partneralimentatie. Kom je door omstandigheden echter in aanmerking voor een WWB-uitkering, dan zal deze uitkering verhaald worden op je ex-partner.

Het ontvangen van partneralimentatie is namelijk geen plicht, maar een recht. Dit betekent, dat er pas een alimentatieplicht kan ontstaan, als degene die recht heeft op partneralimentatie dat recht wil uitoefenen. Het staat je bij een echtscheiding vrij om af te zien van je recht op partneralimentatie. Deze beslissing om af te zien van partneralimentatie kan echter wel vervelende gevolgen hebben voor degene die deze alimentatie zou moeten betalen. Wat deze gevolgen zijn kun je hieronder lezen.

Bijstandsverhaal
Wanneer je tijdens de echtscheiding namelijk afziet van je recht op alimentatie terwijl je niet in je eigen inkomen kan voorzien, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om je de aan jou uit te betalen WWB-uitkering (bijstandsuitkering) te verhalen op je ex-partner. Men noemt dit ook wel bijstandsverhaal. Hoewel er geldige redenen kunnen zijn om van je recht op alimentatie af te zien, betekent dit dus niet dat je ex-partner jou indirect niet meer hoeft te onderhouden.

De redenering hierachter is dat het onrechtvaardig zou zijn om de belastingbetaler via je recht op een bijstandsuitkering op te laten draaien voor je bijdrage in je onderhoud, terwijl er iemand is (je ex-partner) die dat via alimentatie zou moeten doen.

Praktijkvoorbeeld
Een man en zijn partner zijn in 2014 gescheiden. Tussen partijen werd overeengekomen, dat de man geen partneralimentatie zou betalen, omdat hij de lopende schulden op zich nam en daarnaast de medische kosten vanwege de beperkingen van zijn bij hem inwonende meerderjarige zoon (die geen werk heeft en geen inkomen heeft) voor zijn rekening zou nemen.

De vrouw kreeg sinds september 2013 een bijstandsuitkering. Vervolgens klopte de gemeente bij de man aan terzake van een bijstandsverhaal voor een bedrag van € 500 per maand. De man was het met dit bijstandsverhaal niet eens, omdat bij de echtscheiding tussen partijen was afgesproken dat hij de vrouw niet zou hoeven onderhouden.

Bovendien was hij de mening toegedaan, dat zij in haar eigen onderhoud zou moeten kunnen voorzien. Tenslotte voerde de man nog aan, dat hij geen draagkracht had om haar te onderhouden. De zaak kwam uiteindelijk voor het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch.

Oordeel Gerechtshof
Het Gerechtshof wees partijen erop, dat afspraken die zij tijdens de echtscheiding hadden gemaakt niet bindend waren voor de gemeente. De gemeente had dan ook het recht om de uitgekeerde bijstand op de man te verhalen. Kennelijk kon de vrouw toch niet in haar eigen levensonderhoud voorzien, anders zou aan haar geen uitkering zijn verstrekt.

Wel meende het Gerechtshof dat gezien het netto besteedbaar inkomen van de man van € 2.250, er geen draagkracht was voor een bijstandsverhaal van € 500 per maand. Gelet echter op het feit, dat betaalde partneralimentatie volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasing, stelde het Gerechtshof de hoogte van de verhaalsbijdrage aan de xijde van de man vast op een bedrag van € 44 per maand.

Wilt u de gehele uitspraak nalezen, klik hier voor de volledige tekst.